Aw Bissimila

Bamanankan ŋɛ Mali kan dɔ ye. Bamanankan bɛ fɔ k’a ta Kayi fo Moti.

Bamanankan bɛ fɔ jamana caman de la, i n’a fɔ MaliBurukina FasoLagineKɔnɔwariSenegaliGanbiGine BisauSaralon, ani Liberiya. Mɔgɔw min bɛ se ka Bamanankan mɛn, olu ka ca ni miliyɔn wɔɔrɔ ye. O kanhakɛ ye fila ye.

Bamanankan bɛ sɛbɛn ni siginiden mugan ni wolonwula ye : a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, w, y, z

Bamanankan bɛ fo Jamana muna

MaliBurukina FasoLagineKɔnɔwariSenegaliGanbiGine BisauSaralon, ani LiberiyaMaliBurukina FasoLagineKɔnɔwariSenegaliGanbiGine BisauSaralon, ani Liberiya

Aw ni sɔgɔma!